آقای محمد بیاتی دارای 7 مقاله isi با سطح Q1

مولف کتاب پتروگرافی بتن

دارای دو مقاله ارائه شده در کنفرانس های بین المللی

پژوهشگر دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته عمران

دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد

عضو انجمن بتن ایران

TA استاد در دانشگاه آزاد اسلامی